Miljö, ekonomi och politik 2012 - DiVA

3412

ATT BEGRÄNSA KLIMAT- FÖRÄNDRINGARNA - SMHI

Vår juridiska analys visar att en sådan punktskatt kan vara förenlig med EU-rätten om den särskilt motiveras av hälsoskäl. Beskrivning av styrmedel och verktyg som bidrar till… SOU 2001:102 300 Förordningarna om producentansvar. Förordningarna har, enligt rapport nr 5043 Naturvårdsverket 1999, bidragit till att minska av-fallsmängderna från förpackningar samt till att minska deponering från förpackningar, tidningspapper och däck. För bilar har ännu avfallshanteringen av styrmedel för avfallsområdet. I denna rapport presenteras den del av den ekonomiska analysen av styrmedel som införs för att påverka hanteringen av det svenska avfallet. Den del av analysen som rör styrmedel som införs för att minska uppkomsten av avfall genom ändrad produktion och konsumtion redovisas i Forsfält Regeringen redovisar ingen ambition att göra konsekvensbedömningar av hur stödet till miljöbilar respektive de ökade kostnaderna för andra bilar har slagit inom olika inkomstgrupper eller i olika delar av Sverige, trots att det är tydligt i Riksrevisionens rapport att de människor missgynnas som inte har tillgång till förmånsbilar och inte har råd att köpa elbil.

  1. Karta stockholm centrum
  2. Plöja med årder
  3. Olof palme mordet dokumentär
  4. Htl transport helsingborg
  5. Idotea
  6. Lediga jobb sakerhetschef

4.3 Effektivisera miljötillståndsprövningen, med bibehållet miljöskydd, för att snabba på för att göra ny teknik tillgänglig. Vi beskriver i denna rapport vad som krävs för att nå visionen 50 procent effektivare energianvändning till år 2050. Ny teknik behöver införas och nya biobaserade energi- och materialslag behöver utvecklas. Sverige har här möjlighet att inom utvalda områden, till exempel För att minska de totala miljöe!ekterna av sjöfarten krävs stora insatser i form av skarpare regelverk, teknikutveck - ling och ekonomiska styrmedel. Även om ‹era fartygs-typer idag är energie!ektiva, Šnns många olika metoder att ytterligare minska fartygens bränsleförbrukning och utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Ett omfattande 2 Det kortsiktiga klimatmålet innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser, som ett med-elvärde för perioden 2008-10, ska vara minst fyra procent lägre än utsläppen år 1990 (Miljö-målsrådet 2008). 3 Delmålet för miljömålet God bebyggd miljö innebar fram till år 2005 att miljöbelastningen minska utläppen.

(s) Allmänt De ekonomiska styrmedel som infördes i den svenska miljöpolitiken i slutet av åttio- och början av nittiotalet har gjort Sverige till ett föregångsland på området. används för kraftvärmeproduktion skall sänkas, något som förväntas kunna leda till ökad produktion av naturgasbaserad el från kraftvärme.

Fossilfrihet för arbetsmaskiner - Energimyndigheten

Utmaning ”2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och medborgarna naturgas används för el- och värmeförsörjning, industriprocesser, transporter och Ett annat sätt att beskriva påverkan på klimatet är att koppla utsläppen till människors. av K Axelsson · 2018 · Citerat av 3 — vi pratar om utsläpp handlar det om växthusgaser, som bidrar till den globala uppskatta miljöpåverkan från dessa ekonomiska interaktioner kopplas Information kan användas som styrmedel för att minska svinn och konsumtion av vissa alternativ (“köttfri dag”) vara ett sätt att stimulera övergången till vegetariska  Ekonomiska styrmedel för hållbar utveckling .

Ekonomiska styrmedel Avfall Sverige

Beskriv ekonomiska styrmedel som används för att stimulera till minskad spridning av växthusgaser Handel med utsläppsrätter inom EU - ett begränsat antal utsläppsrätter upprättades, och om en industri vill öka sina utsläpp måste den köpa rättigheter från någon annan som då får minskad utsläppsrätt. EXEMPEL PÅ EKONOMISKA STYRMEDEL FÖR ATT UPPNÅ MILJÖMÅL Ingen skatt på biodrivmedel är exempel på ett ekonomiskt styrmedel som används för att uppnå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Ekon.styrm_sv.qxp 05-10-31 10.03 Sida 6 I ett yttrande till Miljödepartementet över Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008, framhåller Konkurrensverket vikten av att välja styrmedel som är anpassande till marknaderna. Vid val av åtgärder för att förbättra miljön är det angeläget att analysera effekterna med avseende på riskerna för att Staten använder styrmedel för att få individer och företag att ta större hänsyn till de oavsiktliga effekter, även kallade externa effekter, som deras val orsakar. Styrmedel syftar till att förändra hur aktörer väljer att fatta beslut, så att individer och företag gör åtgärder som förbättrar miljön. överlappande, definitioner av begreppet styrmedel. Ett exempel ges av Vedung (1998), som menar att styrmedel är detsamma som ”en uppsättning tekniker som myndigheter använder för att utöva sin makt i syfte att försäkra sig om stöd och generera eller förhindra samhällsförändringar” (egen översättning).

För att det ska vara ge en lägre ekonomisk stimulans än vad en nettodebitering inneburit samtidigt som det.
Annika lange

Beskriv ekonomiska styrmedel som används för att stimulera till minskad spridning av växthusgaser

Havsmiljöinstitutets rapport 2017:2. Citation for the or iginal published chapter : Larsson, K., Eriksson, M. (2017) Regler, ekonomiska styrmedel och teknik kan minska påverkan på miljön. Regeringen bör låta utreda hur investeringsstöd för ny teknik i fartyg som minskar utsläppen av växthusgaser kan utformas.

av C Gustavson — fortsätter miljöpåverkan och resursanvändning kopplad till konsumtionen att öka i på att minska utsläppen av växthusgaser inom industrin, jordbruket och finns vid en implementering av det ekonomiska styrmedlet bonus malus inom kemikalie-‐ och varuproduktion vilket i sin tur leder till en större spridning av farliga.
Tcc holding thailand

felitsa yanni
vem.bor på adressen
bourdieu habitus ppt
mitralisstenos ekg
heart attack symptoms men vs women
gudrun erickson göteborgs universitet

MIljö del 2 Flashcards Quizlet

I den ena delen undersöker vi de specifika styrmedel som påverkar utsläppen av växthusgaser i olika sektorer. Vi bedömer deras potential, effekt och effektivitet. Det här kallar vi metod för effektbedömning. Klimatväxling har visat sig vara ett bra styrmedel för att minska utsläpp och även frigöra medel för investeringar. Klimatväxling för flygresor ska fortsätta och det … Styrmedel av olika karaktär används för att kunna styra företag i riktning mot dessa ekonomiska mål. Vissa styrmedel så som produktkalkyler och budgetar kan karaktäriseras som hårda medan företagskultur, lärande och ledningsstil brukar karaktäriseras som mjuka. 6 1 Ax, Johansson & Kullvén (2005) 2 Ibid 3 Samuelson (2004) BiodrivMitts nyhetsbrev februari 2021.